Sign out
Điều khoản

       Nền tảng Gây quỹ từ thiện YooLove (Sau đây gọi tắt là "YooLove") là hệ thống được điều hành bởi Công ty TNHH Kết nối Cộng đồng YooLove Việt Nam. YooLove là hệ thống hỗ trợ cung cấp thông tin về các bệnh nhân đang mắc bệnh nặng, hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và đang cần sự trợ giúp từ cộng đồng. YooLove cung cấp cho Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi, người cần hỗ trợ, người ủng hộ, nhà hảo tâm, các nhà đại diện nhận sự trợ giúp thay bệnh nhân các thông tin để có thể chia sẻ, kêu gọi sự ủng hộ, hỗ trợ từ cộng đồng mạng xã hội. Thông tin được phát hành qua hệ thống của YooLove là thông tin mang tính chất cá nhân đang cần sự trợ giúp, thông tin gây quỹ từ thiện không được công khai và cấm phát hành thông tin gây quỹ cho bất kỳ tổ chức từ thiện hoặc chiến dịch gây quỹ từ thiện nào thông qua YooLove .
Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và người cần hỗ trợ phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, đầy đủ, kịp thời và hợp pháp của các thông tin mà mình cung cấp và không được bịa đặt hay che giấu sự thật. Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và người cần hỗ trợ xây dựng các chiến dịch hỗ trợ phải tuân thủ thuần phong mỹ tục, các quy định của pháp luật và tuyệt đối trung thực.
YooLove không tính bất kỳ khoản phí nào đối với Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và người cần hỗ trợ và không cần bất kỳ cam kết nào đối với khoản được hỗ trợ.

Điều 1: Điều kiện phát hành thông tin kêu gọi trợ giúp

1. Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để phát hành thông tin những bệnh nhân đang cần trợ giúp. Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi có thể là chính bệnh nhân, người thân, người giám hộ hay người được bệnh nhân ủy quyền.
2. Nếu Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi không phải là bệnh nhân, người giám hộ hay người thân thì Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi phải có giấy ủy quyền hợp pháp của bệnh nhân và phải căn cứ vào nguyện vọng của bệnh nhân để xây dựng chiến dịch kêu gọi hỗ trợ, nếu không YooLove có quyền chấm dứt cung cấp dịch vụ và các chức năng khác. Nếu phát hiện nghi ngờ, YooLove có quyền chuyển thông tin đến cơ quan công an để điều tra và xử lý trách nhiệm hình sự của các bên có liên quan.
3. Cấm sử dụng tên của người khác, giả mạo danh tính, làm giả thông tin, …để phát hành thông tin bệnh nhân cần trợ giúp. Nếu bị phát hiện, YooLove có quyền chấm dứt việc cung cấp các dịch vụ và các chức năng khác nhau. Nếu phát hiện nghi ngờ, YooLove có quyền chấm dứt cung cấp dịch vụ và các chức năng khác, chuyển thông tin đến cơ quan công an để điều tra và xử lý trách nhiệm hình sự của các bên có liên quan.
4. Khi kêu gọi giúp đỡ, do điều kiện kinh tế thiếu thốn bệnh nhân không đủ khả năng chi trả các chi phí điều trị mà sau khi nhận được tiền từ bảo hiểm y tế, tiền bồi thường bảo hiểm thương mại, bồi thường từ người cần chịu trách nhiệm, các khoản hỗ trợ từ chính phủ, các quỹ quyên góp từ thiện, mà họ vẫn không thể chi trả các chi phí điều trị của mình.

Điều 2: Nội dung thông tin kêu gọi hỗ trợ

1. Nội dung được cung cấp phải đầy đủ, chính xác, kịp thời và hợp pháp, không hư cấu hoặc mang tính chất che giấu sự thật.
2. Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và người cần hỗ trợ xây dựng chiến dịch kêu gọi trợ giúp đối với các trường hợp là bệnh nặng hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn chỉ có thể được sử dụng cho các chi phí hợp lý như điều trị bệnh cho chính người kêu gọi hỗ trợ dựa trên xác định mức độ nghiêm trọng của YooLove và theo mục đích được xác nhận bởi người ủng hộ.
3. Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi phải cung cấp các thông tin cá nhân của người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và người cần hỗ trợ và các hồ sơ bệnh án của bệnh nhân dựa trên các quy định của YooLove một cách chính xác.
4. Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi phải cung cấp chính xác, kịp thời, trung thực các thông tin dưới đây theo yêu cầu của YooLove như: Tình hình điều trị, phí điều trị, điều kiện kinh tế gia đình, mục đích các khoản trả trước hạn, có được đảm bảo các điều trị cơ bản hay không, mức bồi thường của bảo hiểm nhân thọ (nếu có), có được hưởng toàn bộ bảo hiểm hay không, có nằm trong diện hộ nghèo hay không, có được chính phủ hỗ trợ phí điều trị hay không… Sau khi cung cấp các thông tin trên thì cũng cần công khai tình hình hình điều trị của bệnh nhân cũng như mục đích sử dụng các khoản được hỗ trợ. Người cần hỗ trợ có thể tự cung cấp hoặc nhờ bên thứ ba hỗ trợ cung cấp bằng chứng cho các thông tin trên.
5. Tổ chức y tế phải là cơ sở y tế trong nước thuộc cấp quận/ huyện trở lên được phê duyệt bởi phòng hành chính y tế, ngoại trừ các cơ sở y tế như phòng khám liên hợp, phòng khám tư, phòng khám điều dưỡng, phục hồi chức năng hoặc cơ sở cai nghiện, không bao gồm phòng điều trị đặc biệt, điều trị cho khách nước ngoài, phòng điều trị cho cán bộ trong các cơ sở y tế.
6. Thông tin về kinh tế gia đình, bao gồm thu nhập hàng năm như lương gia đình, tài sản tài chính (bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, cổ phiếu, sản phẩm quản lý tài sản, quỹ, sản phẩm ủy thác, v.v.), bất động sản, xe hơi, hoạt động kinh doanh, thông tin tài sản khác và các khoản nợ hiện có.
7. Phạm vi gia đình bao gồm gia đình bệnh nhân và vợ hoặc chồng của họ, con cái, cha mẹ của bệnh nhân, và những người thân khác trong gia đình có nghĩa vụ hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân theo yêu cầu của YooLove.
8. Các khoản kêu gọi hỗ trợ về nguyên tắc chỉ giới hạn ở các chi phí điều trị cơ bản, hợp lý và cần thiết cho việc điều trị trong nước.
9. Số tiền mà người khởi tạo chiến dịch muốn kêu gọi trợ giúp phải phù hợp với chi phí cần thiết để điều trị bệnh hoặc có sai số nhỏ nhất, không được khai báo sai hay phóng đại số tiền điều trị với mục đích cá nhân. Bệnh nhân phải chịu trách nhiệm chi trả phí điều trị sau khi đã nhận được bồi thường từ bảo hiểm, hỗ trợ từ chính phủ, quyên góp của tổ chức từ thiện và các hỗ trợ khác. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, về nguyên tắc, số tiền kêu gọi hỗ trợ một lần sẽ không thể vượt quá 1.5 tỷ đồng Việt Nam.
10. YooLove có quyền yêu cầu người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và bệnh nhân cung cấp, bổ sung các tài liệu chứng minh các thông tin trên, cũng như các tài liệu chứng minh do bên thứ ba cấp. YooLove có quyền đánh giá độc lập xem chiến dịch hỗ trợ bệnh nhân khó khăn có tuân thủ các quy tắc của YooLove hay không dựa vào các tài liệu minh chứng đã cung cấp.
11. Nếu YooLove xác định rằng các tài liệu do người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi cung cấp không đáp ứng các yêu cầu hoặc bị nghi ngờ, thì YooLove có quyền yêu cầu người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi bổ sung các tài liệu liên quan và hoãn phát hành chiến dịch hỗ trợ bệnh nhân khó khăn cho đến khi YooLove làm rõ được tình hình thực tế.

Điều 3: Trách nhiệm cung cấp thông tin kêu gọi hỗ trợ

1. Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và người cần hỗ trợ nên cập nhật kịp thời thông tin điều trị và tiến trình của chiến dịch trợ giúp bệnh nhân khó khăn trên YooLove và công khai cũng như chịu sự giám sát của xã hội.
2. Nghiêm cấm cùng một người cần hỗ trợ cung cấp hai hoặc nhiều hơn hai chiến dịch kêu gọi trợ giúp bệnh nhân khó khăn. Nếu YooLove phát hiện hoặc bị khiếu nại cùng một người kêu gọi trợ giúp hai hoặc nhiều hơn hai chiến dịch cùng một lúc, YooLove có quyền chấm dứt các chiến dịch liên quan đến người này và hoàn trả tất cả các khoản hỗ trợ cho người ủng hộ.
3. YooLove cung cấp dịch vụ cho người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và người cần hỗ trợ xây dựng các chiến dịch giúp đỡ bệnh nhân khó khăn và người ủng hộ đồng ý hỗ trợ là do người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và người cần hỗ trợ tuân thủ thuần phong mỹ tục cũng như trung thực xây dựng chiến dịch hỗ trợ bệnh nhân khó khăn. Nếu YooLove phát hiện ra bất kỳ hành vi sai lệch, giả mạo và che giấu nào của người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và người cần hỗ trợ (bao gồm nhưng không giới hạn việc người cần hỗ trợ hay bên thứ ba cung cấp tài liệu không đúng sự thật, tài liệu chuẩn đoán, chiến dịch chuyển tiếp gian lận), thông tin công bố không phù hợp với tình hình thực tế, vượt quá số tiền nên được hỗ trợ và mục đích sử dụng khoản được hỗ trợ, không cung cấp tài liệu chứng minh theo yêu cầu của YooLove, vi phạm trật tự và đạo đức xã hội, vi phạm nhận thức chung và không thể giải thích cho những hoài nghi thì YooLove có quyền đơn phương đánh giá và thực hiện các biện pháp chấm dứt các chiến dịch hỗ trợ bệnh nhân khó khăn, khoản hỗ trợ sẽ được trả lại cho người ủng hộ. Nếu khoản hỗ trợ đã được rút, YooLove có quyền yêu cầu người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi, người cần hỗ trợ hoặc người tiếp nhận khoản hỗ trợ trả lại cho người ủng hộ và truy cứu trách nhiệm pháp lý của họ. Nếu các trường hợp nghiêm trọng, YooLove sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý tương ứng, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển giao cho các cơ quan công an, nộp đơn khiếu nại, khởi kiện và đưa vào danh sách đen không trung thực.
4. Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và người cần hỗ trợ phải đảm bảo rằng nội dung, hình ảnh và tài liệu họ cung cấp không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền hình ảnh, quyền danh dự và nhân phẩm, quyền riêng tư và các quyền hợp pháp khác của bên thứ ba. Nếu người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi hoặc người cần hỗ trợ vi phạm thỏa thuận đã nêu ở trên, người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và người cần hỗ trợ phải chịu trách nhiệm pháp lý đầy đủ. Do đó nếu gây ra tổn thất cho YooLove, YooLove có quyền yêu cầu người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và người cần hỗ trợ bồi thường tất cả các tổn thất và loại bỏ các tác động bất lợi.
5. YooLove có quyền độc lập phán xét hoặc điều chỉnh theo chính sách, luật pháp và quy định vĩ mô quốc gia và các quy định pháp lý liên quan bất kì lúc nào, đưa ra cảnh báo, xóa và sửa đổi nội dung liên quan, hạn chế chức năng, tạm dừng dịch vụ và các biện pháp xử lý khác khi thích hợp, điều chỉnh, phát hành và lưu thông tin được công bố. Đồng thời ghi lại và báo cáo cho các cơ quan có liên quan mà không cần thông báo trước.

Điều 4: Chấm dứt chiến dịch kêu gọi hỗ trợ

1. Nếu không có lý do đặc biệt, thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin kêu gọi hỗ trợ là thời gian kêu gọi hỗ trợ. Sau khi hết thời gian kêu gọi hỗ trợ, chiến dịch hỗ trợ bệnh nhân khó khăn sẽ dừng. Nếu đạt được số tiền hỗ trợ như đã đề ra thì chiến dịch sẽ chấm dứt sớm hơn dự kiến. Trong thời gian kêu gọi hỗ trợ, người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi có thể dừng chiến dịch sớm hơn kế hoạch.
2. Nếu bệnh nhân mất vì bệnh hoặc vì lý do nào đó hay đã khỏi bệnh và không còn tiếp tục điều trị, người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và người cần hỗ trợ phải thông báo cho YooLove và công khai thông tin trong vòng 48 giờ sau khi tình huống nói trên xảy ra. YooLove sẽ chấm dứt chiến dịch hỗ trợ và hoàn trả số tiền hỗ trợ còn lại sau khi trả phí điều trị cho bệnh nhân.

Điều 5: Rút khoản tiền được hỗ trợ và thanh toán

1. Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi có thể yêu cầu xin rút tiền bất cứ lúc nào theo nhu cầu điều trị bệnh của bệnh nhân. Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi cung cấp các tài liệu yêu cầu xin rút tiền căn cứ vào yêu cầu của YooLove và sau khi YooLove đã thông qua thì sẽ thông báo công khai cho người ủng hộ, thời gian công khai là ít nhất 24 giờ. Trong thời gian công khai, người ủng hộ không có phản đối gì thì mới có thể rút tiền.
2. YooLove sẽ công khai yêu cầu rút tiền của người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và sau khi người ủng hộ không phản đối hoặc không nghi ngờ gì, YooLove sẽ chuyển số tiền quyên góp thực tế vào tài khoản ngân hàng của người cần hỗ trợ hoặc người tiếp nhận khoản hỗ trợ.
3. Dựa trên phán quyết độc lập và tùy thuộc vào tình hình rủi ro, YooLove có quyền quyết định bất cứ lúc nào tiền quyên góp sẽ được sử dụng cho các khoản tiền công (thanh toán trực tiếp cho các tổ chức y tế, từ thiện…), thanh toán theo đợt và các hoạt động liên quan khác. Nếu thanh toán theo đợt, bắt đầu từ đợt thanh toán thứ hai, người nhận hỗ trợ cần cung cấp được hóa đơn chi phí điều trị đủ để chi trả cho khoản được hỗ trợ trước đó, nếu không, YooLove có quyền từ chối yêu cầu rút tiền mặt và từ chối thanh toán.
4. Đối với các chiến dịch có số tiền quyên góp thực tế vượt quá 1 (một) tỷ đồng Việt Nam, YooLove sẽ phân bổ số tiền hỗ trợ đó vào tài khoản của cơ sở y tế mà người nhận trợ giúp đang điều trị, hoặc, người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi hay người cần hỗ trợ có thể cung cấp các tài liệu như kế hoạch điều trị và chi phí điều trị dự kiến, YooLove sẽ xem xét và chuyển khoản công khai theo đợt.
5. Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và người cần hỗ trợ nên nộp đơn xin rút tiền hoặc đơn xin hoàn trả ngay khi chiến dịch hỗ trợ bệnh nhân khó khăn đáp ứng các yêu cầu rút tiền hoặc hoàn trả của YooLove (hoàn trả có nghĩa là người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi hoàn lại khoản tiền được hỗ trợ cho người ủng hộ). Nếu người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi hoặc người cần hỗ trợ không nộp đơn xin rút tiền trong vòng 90 ngày sau khi dừng chiến dịch hoặc không gửi thông tin hợp lệ để thông qua kiểm định và công khai, người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và người cần hỗ trợ sẽ không có quyền yêu cầu rút tiền và YooLove sẽ hoàn trả khoản tiền cho người ủng hộ.
6. Nếu người cần hỗ trợ mất trước khi rút tiền hỗ trợ, người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi phải thông báo trung thực về cái chết của người cần hỗ trợ khi nộp đơn xin rút tiền và công khai chứng từ về chi phí điều trị phát sinh của bệnh nhân. Sau khi YooLove thông qua thì tiền hỗ trợ sẽ được chuyển vào tài khoản của người cần hỗ trợ hoặc tài khoản của người tiếp nhận hỗ trợ chỉ định.

Điều 6: Sử dụng khoản được hỗ trợ

1. Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi, người cần hỗ trợ có trách nhiệm và nghĩa vụ giám sát khoản tiền hỗ trợ được sử dụng đúng cho mục đích điều trị cho người cần hỗ trợ.
2. Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi phải cung cấp công khai tình hình điều trị của người cần hỗ trợ, tình hình sử dụng khoản tiền được hỗ trợ và cung cấp các bằng chứng liên quan cho đến khi quỹ tài trợ được sử dụng hết theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của YooLove .
3. Nếu người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và người cần hỗ trợ yêu cầu nộp đơn xin dùng khoản tiền được hỗ trợ cho các mục đích hợp lý khác ngoài việc điều trị bệnh thì cần YooLove thông qua và công khai việc sử dụng quỹ, lý do thay đổi mục đích sử dụng…YooLove sẽ thông báo cho người ủng hộ để xin ý kiến của họ. Nếu người ủng hộ không phản đối, tiền hỗ trợ có thể được sử dụng cho các mục đích hợp lý khác, bao gồm quyên góp cho các tổ chức từ thiện với các chiến dịch hỗ trợ bệnh nhân khó khăn tương tự. Nếu người ủng hộ không phản hồi ý kiến gì về việc thay đổi mục đích sử dụng quỹ, kể cả người ủng hộ không đưa ra bất kỳ ý kiến nào sau khi nhận được thông báo của YooLove, hay khi không liên hệ được với người ủng hộ do đã hủy tài khoản…thì được hiểu theo nghĩa là người ủng hộ không phản đối. Nếu người ủng hộ không đồng ý với việc thay đổi mục đích sử dụng quỹ, người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và người cần hỗ trợ phải hoàn trả ngay số tiền đã được hỗ trợ cho người ủng hộ.
4. Việc quyên góp hỗ trợ cho người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và người cần hỗ trợ là một món quà mang tính chất nghĩa vụ, nghĩa là, người ủng hộ công nhận mục đích sử dụng khoản quyên góp đó là để điều trị cho bệnh nhân. Nếu người cần hỗ trợ mất, tiền hỗ trợ chưa được sử dụng không thuộc về tài sản của người cần hỗ trợ và được trả lại cho người ủng hộ kịp thời và không thể được thừa kế, sử dụng cho các mục đích khác hoặc dùng để trả nợ.

Điều 7: Hoàn trả lại khoản tiền hỗ trợ

1. Nếu yêu cầu hỗ trợ bệnh nhân nghiêm trọng không phù hợp các điều kiện ban đầu và bị khiếu nại hay báo cáo, người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và người cần hỗ trợ sẽ phải trả lại ngay khoản tiền hỗ trợ theo thông báo của YooLove và số tiền đó sẽ được hoàn trả cho người ủng hộ.
2. Trong trường hợp người cần hỗ trợ đã mất, được chữa khỏi, không cần điều trị và không cần tiếp tục điều trị nữa thì YooLove có quyền chấm dứt chiến dịch hỗ trợ và yêu cầu người nhận hỗ trợ hoặc người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi, người tiếp nhận khoản hỗ trợ trả lại số tiền hỗ trợ còn lại cho người ủng hộ.
3. Nếu người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi hoặc người cần hỗ trợ che giấu thông tin cần được công khai hoặc không công khai thông tin theo yêu cầu của YooLove , hoặc không cung cấp thông tin theo yêu cầu của YooLove (bao gồm cả việc không cung cấp thông tin theo thời gian yêu cầu mà YooLove quy định), sau khi YooLove thông báo nhưng vẫn không cung cấp, không công khai, YooLove có quyền chấm dứt chiến dịch và yêu cầu người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi, người cần hỗ trợ hoặc người nhận khoản tiền hỗ trợ phải trả lại toàn bộ hoặc khoản hỗ trợ còn lại cho người ủng hộ.
4. Nếu Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi, người được nhận hỗ trợ, người nhận khoản tiền hỗ trợ không sử dụng tiền theo thỏa thuận, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hành vi chiếm đoạt, chiếm dụng, lừa đảo…, YooLove có quyền chấm dứt chiến dịch và yêu cầu Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi, người nhận hỗ trợ và người nhận khoản tiền hỗ trợ trả lại toàn bộ số tiền hỗ trợ cho người ủng hộ.
5. YooLove có quyền chấm dứt chiến dịch yêu cầu Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi, người hỗ trợ và người tiếp nhận khoản hỗ trợ trả lại toàn bộ số tiền hỗ trợ cho người ủng hộ nếu người cần hỗ trợ, người giám hộ của người cần hỗ trợ, người hoặc tổ chức có nghĩa vụ hỗ trợ, giúp đỡ, … có thể chi trả chi phí điều trị hoặc chiến dịch có sự vi phạm đạo đức xã hội, không trung thực.
6. Nếu người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi, người cần hỗ trợ được bồi thường sau khi YooLove kêu gọi hỗ trợ và bên chịu trách nhiệm như người gây ra tai nạn giao thông đã bồi thường, thì trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nhận được bồi thường, Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi, người cần hỗ trợ sẽ phải hoàn trả số tiền được hỗ trợ cho người ủng hộ tương đương với khoản được bồi thường.
7. Sau khi nhận được thông báo yêu cầu hoàn lại tiền từ YooLove, người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi, người cần hỗ trợ, người tiếp nhận khoản hỗ trợ phải hoàn trả số tiền đã được hỗ trợ theo thời gian và hướng dẫn hoàn trả đã được thông báo bởi YooLove. Trường hợp không hoàn trả, YooLove hoặc người ủng hộ có quyền khởi kiện để yêu cầu hoàn trả số tiền này. Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi, người cần hỗ trợ, người tiếp nhận khoản hỗ trợ phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định nếu từ chối thực hiện việc hoàn trả.

Điều 8: Vấn đề khác

1. Người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và người cần hỗ trợ khởi tạo một chiến dịch hỗ trợ bệnh nhân khó khăn, đồng nghĩa với việc đã chấp nhận hiệu lực và tuân thủ các quy định của điều khoản này.
2. Điều khoản đã công bố này là một phần của “Thỏa thuận người dùng” của YooLove và có hiệu lực pháp lý chung. Nếu người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và người cần hỗ trợ vi phạm các quy định của điều khoản này, YooLove có quyền yêu cầu người khởi tạo chiến dịch/người kêu gọi và người cần hỗ trợ phải chịu trách nhiệm pháp lý theo các điều khoản của “Thỏa thuận người dùng”.
3. Các vấn đề không được nêu trong điều khoản đã công bố này, YooLove có thể công bố bổ sung sau.
4. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, YooLove chịu trách nhiệm diễn giải các điều khoản được công bố này.