Sign out
Thỏa thuận người dùng

        Trước khi đăng ký trở thành người dùng của Nền tảng gây quỹ từ thiện YooLove (dưới đây gọi tắt là "YooLove"), bạn cần đọc kỹ và hiểu một cách đầy đủ về nội dung các điều khoản trong thỏa thuận này, đặc biệt là các phần được in đậm. Là người dùng YooLove đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận một cách tự nguyện và trở thành người dùng của YooLove. 

Điều 1: Dịch vụ của nền tảng

1. YooLove là một Nền tảng gây quỹ từ thiện cộng đồng được điều hành bởi Công ty TNHH Kết nối Cộng đồng YooLove Việt Nam (được gọi tắt là “YooLove”) nhằm cung cấp dịch vụ phát hành thông tin giúp các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn kêu gọi hỗ trợ. Công ty chỉ đóng vai trò là một kênh cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho người kêu gọi, người cần hỗ trợ, người tiếp nhận khoản hỗ trợ và người ủng hộ.

2. Thông tin kêu gọi hỗ trợ không thuộc về thông tin gây quỹ từ thiện công cộng, tính xác thực của thông tin được chịu trách nhiệm bởi người kêu gọi và người cần hỗ trợ.

Điều 2: Chủ thể và phạm vi thỏa thuận

1. Nội dung bản thỏa thuận này bao gồm văn bản thỏa thuận và quy tắc (bao gồm nhưng không giới hạn "Điều khoản phát hành thông tin trợ giúp trên YooLove", "Bản cam kết", các quy trình thực hiện, cam kết của các chiến dịch, và các quy tắc khác của website, sau đây gọi chung là "Thỏa thuận"). Tất cả những văn bản trên là một phần không thể tách rời trong Thỏa thuận và có hiệu lực tương đương với Thỏa thuận này.

2. YooLove cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. YooLove sẽ thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng theo các quy định của thỏa thuận này về "Chính sách bảo mật".

3. Là người dùng của YooLove đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này. Người dùng của YooLove bao gồm: người ủng hộ, người kêu gọi, người cần hỗ trợ, người chứng thực, người tiếp nhận khoản hỗ trợ…vv... có liên quan đến các chiến dịch hỗ trợ người bệnh, cũng như những người dùng khác đã đồng ý với toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

4. Người dùng dịch vụ hỗ trợ người bệnh, khi sử dụng phần mềm hoặc nội dung do bên thứ 3 cung cấp, trên cơ sở tuân thủ Thỏa thuận này, cũng phải tuân thủ đồng thời tất cả những điều khoản và điều kiện của tất cả các bên.

5. Các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Thỏa thuận này do YooLove hoặc các bộ phận có liên quan của YooLove chịu trách nhiệm và thực hiện.

Điều 3: Cảnh báo rủi ro

1. Người dùng phải thận trọng trong việc bảo mật thông tin đăng ký. Người dùng tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động, hành vi được thực hiện thông qua tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ. Trường hợp có bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào phát sinh do bạn bị lộ thông tin đăng ký, YooLove không có trách nhiệm bồi thường cho người dùng.

2. Rủi ro về chính sách pháp lý: Trường hợp có sự thay đổi về các quy định, chính sách liên quan đến hỗ trợ người bệnh, YooLove sẽ căn cứ theo tình hình thực tế để điều chỉnh nội dung của dịch vụ hỗ trợ người bệnh và không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì về sự thay đổi này.

3. Bất khả kháng: Yoolove sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp quá trình điều trị bệnh của người nhận hỗ trợ kết thúc sớm hơn do sức khỏe hay do các yếu tố khác tác động hoặc trong trường hợp người nhận hỗ trợ sử dụng khoản hỗ trợ không đúng với mục đích đã cam kết.

4. Rủi ro kỹ thuật: Dịch vụ internet có thể sẽ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố không ổn định khác nhau. Vì lý do bất khả kháng như virus, hacker xâm nhập vào máy tính, hệ thống không ổn định do bất kỳ vấn đề về kỹ thuật, mạng, đường truyền... dẫn đến lỗi hệ thống, người dùng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Điều 4: Thỏa thuận đặc biệt

1. Người kêu gọi, người cần hỗ trợ và người ủng hộ đã hiểu và xác nhận rằng: YooLove chỉ đóng vai trò trung gian kết nối giữa người kêu gọi, người cần hỗ trợ và người ủng hộ. Người cần hỗ trợ và người ủng hộ là chủ thể chính trong Thỏa thuận này, YooLove chỉ là trung gian chứ không phải là một trong hai chủ thể trong Thỏa thuận đó. Người cần hỗ trợ phải chấp hành nghiêm túc các nghĩa vụ được quy định trong Thỏa thuận này. Người ủng hộ nên tìm hiểu chi tiết, kỹ lưỡng về chiến dịch hỗ trợ của từng người cần hỗ trợ trước khi đưa ra quyết định hỗ trợ. YooLove không chịu trách nhiệm pháp lý đối với quyết định tham gia chiến dịch của người kêu gọi, người cần hỗ trợ, người tiếp nhận khoản hỗ trợ và người ủng hộ.

2 .Người kêu gọi, người cần hỗ trợ cần phải đọc kỹ các thỏa thuận, thông báo, các loại quy tắc, quy trình tiến hành... trước khi thực hiện chiến dịch; Người ủng hộ cần phải đọc kỹ các thỏa thuận, thông báo, các loại quy tắc, quy trình tiến hành, các thỏa thuận trên trang thông tin của YooLove. Trường hợp Người kêu gọi, người cần hỗ trợ, người ủng hộ, người chứng thực, người tiếp nhận khoản hỗ trợ không đồng ý với với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này thì có quyền không sử dụng dịch vụ của YooLove. Khi đã lựa chọn sử dụng dịch vụ của YooLove đồng nghĩa với việc người kêu gọi, người cần hỗ trợ, người ủng hộ, người chứng thực, người tiếp nhận khoản hỗ trợ đã biết và hoàn toàn đồng ý với các thỏa thuận, thông báo, quy tắc, quy trình và cam kết liên quan tới chiến dịch hỗ trợ.

3. Người kêu gọi, người cần hỗ trợ xác nhận và cam đoan rằng: Trường hợp người kêu gọi và người cần hỗ trợ không phải là cùng một người, thì người kêu gọi phải là người giám hộ, người thân của người cần hỗ trợ, hoặc người được ủy quyền (người được ủy quyền phải nộp giấy ủy quyền có chữ ký của người cần hỗ trợ cho YooLove); có quyền thay mặt người cần hỗ trợ và chịu trách nhiệm như người cần hỗ trợ. Người kêu gọi và người cần hỗ trợ đăng thông tin kêu gọi hỗ trợ, tiếp nhận khoản hỗ trợ và sử dụng khoản tiền được hỗ trợ; đồng nghĩa với việc người cần hỗ trợ đã biết và xác nhận rằng người kêu gọi đã thay mặt mình yêu cầu trợ giúp và sẽ tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này, cùng người kêu gọi chịu trách nhiệm về cam kết của mình đối với những người ủng hộ. Người ủng hộ xác nhận đã biết tình hình thực tế rằng người kêu gọi thay mặt người cần hỗ trợ và đồng thời cũng không có ý kiến gì về điều này. Người cần hỗ trợ có thể gửi yêu cầu thay đổi người kêu gọi thông qua YooLove.

4. Người kêu gọi, người tiếp nhận khoản hỗ trợ, người cần hỗ trợ xác nhận và cam đoan rằng: Trường hợp người trực tiếp nhận khoản hỗ trợ không phải là người cần hỗ trợ mà là người giám hộ, người thân, người đại diện được ủy quyền thì phải nghe theo chỉ định của người kêu gọi/người cần hỗ trợ hoặc theo quyền lợi của người cần hỗ trợ để nhận khoản hỗ trợ. Khi người tiếp nhận khoản hỗ trợ rút tiền, nhận tiền, sử dụng khoản tiền hỗ trợ,... đồng nghĩa với việc người cần hỗ trợ đã biết, xác nhận hoặc sau đó đã biết, cũng đã xác nhận rằng người tiếp nhận khoản cứu trợ đã thay mặt mình nhận tiền và sẽ tuân thủ các cam kết của Thỏa thuận này, cùng người tiếp nhận khoản cứu trợ chịu trách nhiệm với những cam kết của mình đối với những người ủng hộ. Người ủng hộ xác nhận đã biết tình hình thực tế rằng người tiếp nhận khoản hỗ trợ thay mặt người cần hỗ trợ nhận tiền, đồng thời cũng không có ý kiến gì về điều này. Người cần hỗ trợ có thể gửi yêu cầu YooLove thay đổi người tiếp nhận khoản hỗ trợ.

Điều 5: Hình thức kêu gọi hỗ trợ

1. Người kêu gọi, người cần hỗ trợ khi khởi tạo chiến dịch hỗ trợ người bệnh phải cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết như lý do cần hỗ trợ, số tiền cần hỗ trợ, hồ sơ bệnh án, tình trạng tài chính của gia đình... Người kêu gọi, người cần hỗ trợ có thể tìm kiếm sự trợ giúp nhiều hơn bằng cách chia sẻ lên các trang mạng xã hội cá nhân.

2. YooLove căn cứ theo các điều khoản trong Thỏa thuận này, luật và quy định có liên quan, các quy ước tự điều chỉnh để tiến hành thẩm định đối với các chiến dịch kêu gọi hỗ trợ người bệnh.

3. Người ủng hộ sẽ căn cứ vào hồ sơ chiến dịch để tự đưa ra quyết định có nhấp vào nút "ủng hộ" hay không.

4. Người kêu gọi, người cần hỗ trợ và người ủng hộ ủy quyền cho YooLove làm bên tiếp nhận và quản lý khoản tiền ủng hộ. Sau khi người kêu gọi, người cần hỗ trợ cung cấp những hồ sơ liên quan và được YooLove phê duyệt thì khoản tiền ủng hộ sẽ được chuyển tới tài khoản của người cần hỗ trợ hoặc tài khoản được chỉ định của người nhận hỗ trợ. Tiền lãi suất từ khoản tiền ủng hộ trên sẽ được dùng cho các chi phí bao gồm nhưng không giới hạn: phí duy trì, vận hành YooLove; chi phí liên hệ với người sử dụng dịch vụ; chi phí phát sinh theo quy định của Thỏa thuận này và các chi phí có liên quan khác.

5. Sau khi kêu gọi hỗ trợ, người kêu gọi, người cần hỗ trợ sẽ phải cung cấp ít nhất 3 tài khoản tên thật, đã xác minh thân phận để làm bằng chứng cho độ tin cậy của chiến dịch hỗ trợ.

6. Sau khi người kêu gọi, người cần hỗ trợ gửi yêu cầu rút tiền, YooLove sẽ ghi nhận yêu cầu của người kêu gọi, người cần cứu trợ. Đối với những chiến dịch có số tiền thực tế được quyên góp đạt mốc/vượt quá 01 (một) tỷ đồng Việt Nam hoặc 1,5 (một phẩy năm) tỷ đồng Việt Nam, YooLove sẽ gửi trực tiếp số tiền quyên góp được vào tài khoản y tế của bệnh viện nơi bệnh nhân cần hỗ trợ đang điều trị, hoặc dựa vào thông tin về chi phí trị liệu, viện phí dự tính do người kêu gọi, người cần hỗ trợ cung cấp, YooLove sẽ xem xét, xác thực và gửi tiền sau khi công bố công khai. Số tiền này sẽ được giải ngân theo từng đợt.

7. Sau khi nhận tiền, người kêu gọi, người cần hỗ trợ phải có trách nhiệm thông báo kịp thời tiến độ điều trị bệnh, cũng như tình hình sử dụng khoản tiền hỗ trợ của người ủng hộ trong quá trình điều trị bệnh.

8. Trường hợp người cần hỗ trợ qua đời do bệnh trở nặng hoặc khỏi bệnh, không cần tiếp tục trị liệu nữa hoặc do các nguyên nhân khác thì người kêu gọi/người cần hỗ trợ phải thông báo kịp thời và hoàn lại số tiền dư cho YooLove. YooLove sẽ căn cứ vào thông báo trên để công khai trên website và cho dừng chiến dịch. Số tiền còn lại sau khi thanh toán chi phí điều trị sẽ được YooLove hoàn trả cho người ủng hộ.

9. Trường hợp người kêu gọi, người cần hỗ trợ muốn xin được dùng khoản tiền được ủng hộ vào mục đích khác ngoài việc điều trị thì phải gửi yêu cầu tới YooLove, công khai tình hình sử dụng khoản ủng hộ và trình bày lý do sử dụng… YooLove sẽ thông báo và lấy ý kiến từ người ủng hộ, nếu người ủng hộ không phản đối về vấn đề này thì khoản tiền ủng hộ có thể được dùng với mục đích hợp lý khác, bao gồm ủng hộ cho các tổ chức từ thiện với các chiến dịch hỗ trợ bệnh nhân tương tự. Trường hợp người ủng hộ không có ý kiến gì về vấn đề này, bao gồm trường hợp người ủng hộ không phản hồi lại sau khi nhận được thông báo của YooLove, hoặc người ủng hộ đã xóa tài khoản hoặc các nguyên nhân khác, dẫn đến không thể liên lạc được thì coi như người ủng hộ không có ý kiến gì về việc này. Nếu người ủng hộ phản đối việc sử dụng khoản tiền ủng hộ với mục đích khác, người kêu gọi/người cần hỗ trợ trợ có trách nhiệm hoàn trả lại khoản tiền cho người ủng hộ.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của YooLove

1. YooLove điều chỉnh nội dung dịch vụ của mình dựa vào quy định của pháp luật hiện hành cũng như khả năng cung cấp dịch vụ của chính YooLove. Người dùng của YooLove sẽ căn cứ vào nội dung này làm chuẩn.

2. YooLove có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để xem xét và giám sát các chiến dịch kêu gọi hỗ trợ theo luật pháp và quy định, quy ước tự điều chỉnh, thỏa thuận người dùng…vv…bao gồm nhưng không giới hạn việc yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan, tự kiểm tra tình hình tiến triển của chiến dịch...; YooLove có quyền đưa ra quyết định về việc các thông tin được cung cấp có đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện chiến dịch hay không; quyết định có tiếp tục cung cấp dịch vụ YooLove hay không và yêu cầu người dùng công khai việc sử dụng khoản tiền được ủng trợ trong quá trình điều trị bệnh. Nếu người dùng không cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu, YooLove có quyền ngừng cung cấp dịch vụ, yêu cầu người kêu gọi, người cần hỗ trợ hoàn lại khoản tiền đã được ủng hộ.

3 .Trường hợp YooLove không thể trả lại khoản tiền ủng hộ do người ủng hộ đã xóa tài khoản, hủy liên kết tài khoản ngân hàng, không liên hệ được với người ủng hộ,... trong vòng 180 ngày kể từ ngày thông báo, YooLove sẽ tự động quyên tặng số tiền ủng hộ cho chiến dịch hoặc tổ chức từ thiện hỗ trợ người bệnh tương tự.

4. Trường hợp chiến dịch hỗ trợ người bệnh không phù hợp với các điều khoản trong Thỏa thuận này, hoặc bị tố cáo, khiếu nại thì YooLove có quyền sử dụng các phương thức khác nhau để tiến hành kiểm tra, xác minh. Trong thời gian xác minh, YooLove sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với người dùng. Sau khi xác minh, YooLove có quyền khóa chiến dịch kêu gọi hỗ trợ, các khoản tiền đã ủng hộ sẽ được gửi trả lại người ủng hộ. Đối với các khoản tiền đã được sử dụng, YooLove có quyền yêu cầu người kêu gọi/người cần hỗ trợ gửi trả, sau đó YooLove sẽ chuyển lại cho người ủng hộ.

5. Trường hợp YooLove phát hiện người dùng có thể đang tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, vi phạm luật hình sự, chẳng hạn như lừa đảo, rửa tiền, … hoặc các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu YooLove tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho người dùng, YooLove sẽ tạm ngưng hoặc dừng hẳn việc cung cấp dịch vụ, đồng thời sử dụng các biện pháp khiếu nại, tố cáo, tố tụng, ... để giải quyết theo quy định của pháp luật.

6. YooLove sẽ gửi thông báo cho người dùng về tiến độ của việc gây quỹ, thông báo về trạng thái rút tiền, cũng như các thông tin tư vấn, quảng cáo… khác. Nếu người dùng không muốn tiếp tục nhận thông báo có thể đề xuất ý kiến với YooLove bất cứ lúc nào. 

7. Người dùng của YooLove tự chi trả các chi phí phát sinh khi sử dụng dịch vụ thanh toán của bên thứ ba. Tiêu chuẩn thu phí dựa trên tiêu chuẩn yêu cầu của bên thứ ba.

8. Trừ những điều khoản trong bản thỏa thuận này, các loại thuế phát sinh trong quá trình tiến hành chiến dịch sẽ dựa trên quy định của pháp luật hiện hành để quyết định chủ thể chịu trách nhiệm, đồng thời sẽ được thanh toán công khai theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của người kêu gọi, người cần hỗ trợ, người tiếp nhận khoản hỗ trợ.

I. Quyền của người kêu gọi, người cần hỗ trợ, người tiếp nhận khoản hỗ trợ:

1. Người kêu gọi, người cần hỗ trợ có quyền gửi yêu cầu cứu trợ theo quy định của YooLove.

2. Người kêu gọi, người cần hỗ trợ có quyền yêu cầu rút tiền và sử dụng khoản tiền hỗ trợ theo cách thức được quy định trong Thỏa thuận này.

3. Người tiếp nhận khoản hỗ trợ có quyền nhận khoản ủng hộ theo chỉ định của người kêu gọi, người cần hỗ trợ và sử dụng khoản quyên góp đó vào việc điều trị cho người cần hỗ trợ.

II. Nghĩa vụ của người kêu gọi, người cần cứu trợ, người tiếp nhận khoản cứu trợ:

1. Trước khi yêu cầu hỗ trợ, người kêu gọi, người cần hỗ trợ cần phải đăng ký trở thành người dùng của YooLove và chấp nhận các thỏa thuận cũng như chính sách bảo mật của nền tảng.

2. Người kêu gọi, người cần hỗ trợ có nghĩa vụ tuân thủ các điều khoản trong Thỏa thuận này, công khai những thông tin về việc yêu cầu hỗ trợ, rút tiền, sử dụng tiền theo mục đích đã cam kết và trả lại khoản ủng hộ theo quy định.

3. Người kêu gọi, người cần hỗ trợ có trách nhiệm cung cấp các tài liệu đảm bảo trung thực, đầy đủ, kịp thời và hợp pháp, không được làm sai lệch sự thật hoặc che giấu sự việc.

4. Người kêu gọi, người cần hỗ trợ khi mở chiến dịch kêu gọi hỗ trợ chỉ được dùng khoản tiền ủng hộ để chi trả cho các chi phí hợp lý trong việc chữa trị của người bệnh đã cam kết với YooLove và đã được người ủng hộ chấp nhận,

5. Người tiếp nhận khoản ủng hộ phải chi trả cho các chi phí hợp lý trong việc chữa trị của người bệnh theo yêu cầu của YooLove và trả lại khoản ủng hộ không phù hợp quy định của YooLove.

Ngoài ra, người kêu gọi, người cần hỗ trợ, người tiếp nhận khoản hỗ trợ phải chấp hành những nghĩa vụ đã nêu rõ trong  “Điều khoản phát hành thông tin trợ giúp trên YooLove” và “Bản Cam kết”. 

Điều 8: Quyền lợi và nghĩa vụ của người ủng hộ

I. Quyền lợi của người ủng hộ

1. Người ủng hộ có quyền tìm hiểu tất cả các thông tin liên quan đến chiến dịch, xác nhận tính trung thực, chuẩn xác của thông tin và tự quyết định có ủng hộ hay không.

2. Người ủng hộ có quyền nhận các thông tin liên quan tới chiến dịch do YooLove cung cấp, đồng thời có quyền đưa ra ý kiến đối với thông tin chiến dịch, cũng như theo dõi tình hình thực tế việc sử dụng khoản tiền ủng hộ.

II. Nghĩa vụ của người ủng hộ

1. Trước khi tiến hành ủng hộ cho chiến dịch, người ủng hộ cần phải đăng ký trở thành người dùng của YooLove, chấp nhận chính sách bảo mật cũng như những điều khoản trong Thỏa thuận này.

2. Người ủng hộ cần chú ý đến các thông tin được YooLove thông báo; chẳng hạn như việc yêu cầu rút và sử dụng tiền hay yêu cầu thay đổi mục đích sử dụng khoản tiền ủng hộ của người kêu gọi, người cần hỗ trợ.

3. Nếu người ủng hộ yêu cầu xóa tài khoản, đồng nghĩa với từ bỏ vô điều kiện tất cả các quyền của mình đối với người kêu gọi, người cần ủng hộ và YooLove. Người ủng hộ cần phải thận trọng khi thực hiện thao tác xóa tài khoản, xóa liên kết tài khoản ngân hàng và theo dõi tiến triển của chiến dịch mình ủng hộ bất cứ lúc nào.

III. Ủy quyền của người ủng hộ cho YooLove:

Nếu sau khi người kêu gọi, người cần hỗ trợ, người tiếp nhận khoản hỗ trợ nhận được không hoàn trả số tiền đã được ủng hộ theo thỏa thuận, người ủng hộ có thể ủy quyền cho YooLove để lấy lại khoản tiền và truy cứu trách nhiệm pháp lý tương ứng. YooLove có quyền dùng danh nghĩa của mình để ủy thác cho bên thứ ba điều tra và thu thập chứng cứ, tham gia tố tụng. Có quyền yêu cầu người kêu gọi, người cần hỗ trợ, người tiếp nhận khoản ủng hộ hoặc những người có trách nhiệm liên quan khác trả lại toàn bộ hoặc một phần khoản tiền ủng hộ, bồi thường thiệt hại trong phạm vi hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn yêu cầu hoàn trả toàn bộ khoản tiền ủng hộ, khoản tiền còn lại sau khi được sử dụng vào mục đích hợp lý, yêu cầu thanh toán về lãi suất phát sinh trong trường hợp không hoàn trả khoản tiền đúng hạn, phí sử dụng kênh thanh toán, chi phí ủy thác điều tra và tham gia tố tụng đối với bên thứ ba, các chi phí hợp lý được chi trả để bảo vệ quyền lợi.

Điều 9: Quy tắc ứng xử của người dùng YooLove

I. Quy tắc khi công bố thông tin:

Những thông tin được quy định tại điều khoản này chỉ những thông tin được công bố trong quá trình người cần hỗ trợ sử dụng dịch vụ YooLove, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin đăng ký tài khoản như tên, ảnh, hoặc những thông tin khác như link liên kết, video, ảnh, icon, tin nhắn thoại,…

1. Người dùng không được đăng, tuyên truyền những thông tin vi phạm quy định của pháp luật, chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích quốc gia, lợi ích hợp pháp của công dân, an ninh – trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội,… hoặc các thông tin vi phạm tính trung thực được quy định trong “11 điều” dưới đây, bao gồm nhưng không giới hạn:

(1) Vi phạm nguyên tắc cơ bản được quy định trong hiến pháp;

(2) Gây nguy hại đến an toàn quốc gia, tiết lộ thông tin cơ mật quốc gia, rối loạn chính quyền nhà nước, chia rẽ đoàn kết dân tộc;

(3) Làm tổn hại đến danh dự và lợi ích quốc gia;

(4) Kích động hận thù dân tộc, phân biệt chủng tộc và chia rẽ đoàn kết dân tộc;

(5) Làm suy yếu các chính sách tôn giáo quốc gia, tuyên truyền các giáo phái và mê tín dị đoan;

(6) Truyền bá tin đồn, gây rối trật tự xã hội và phá hủy ổn định xã hội;

(7) Truyền bá những lời tục tĩu, khiêu dâm, đánh bạc, bạo lực, khủng bố hoặc xúi giục phạm tội;

(8) Gian lận, lăng mạ hoặc vu khống người khác, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;

(9) Kích động tập thể, kết bè phái, biểu tình, diễu hành phi pháp, gây rối trật tự xã hội;

(10) Hoạt động nhân danh một tổ chức bất hợp pháp;

(11) Chứa nội dung khác bị cấm theo luật pháp và các quy định hành chính.

2. Không được đăng tải, truyền bá, lưu trữ những nội dung gây nguy hại đến những quyền lợi hợp pháp như quyền danh dự, quyền nhân thân, quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh,…

3. Không được đăng tải, tuyên truyền, lưu trữ những nội dung và thông tin vi phạm đến quyền riêng tư cá nhân của người khác.

4. Không được đăng tải, tuyên truyền, lưu trữ những nội dung hay thông tin sai lệch.

5. Không được đăng tải, tuyên truyền, lưu trữ những thông tin quấy rối, quảng cáo, spam hoặc những nội dung đồi trụy, không lành mạnh.

6. Không được phép đăng, tuyên truyền, lưu trữ những thông tin vi phạm pháp luật, quy định, chính sách, trật tự công cộng và phong tục tập quán, đạo đức xã hội hoặc ảnh hưởng đến việc vận hành của YooLove, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng khác hoặc bên thứ ba.

II .Quy tắc khi sử dụng dịch vụ của YooLove

Trừ trường hợp pháp luật có quy định rõ ràng hoặc được sự đồng ý bằng văn bản của YooLove, người dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ của YooLove không được phép thực hiện những hành vi sau:

1. Không được phép bịa đặt hoặc bóp méo sự thật, gửi hoặc đăng những thông tin sai lệch.

2. Không được mạo danh người khác hoặc sử dụng tên người khác để đăng thông tin.

3. Không được làm chứng cho những chiến dịch hỗ trợ bệnh nhân sai hoặc không đúng sự thật.

4. Không được chuyển tiếp, chia sẻ những chiến dịch hỗ trợ bằng những phương thức không hợp lý.

5. Không được khiếu nại một cách ác ý.

6. Không được chia sẻ liên kết, thông tin với nội dung không đúng sự thật, che giấu chân tướng sự việc, dẫn đến hiểu nhầm hoặc cố tình lừa dối người khác.

7. Không được thực hiện các hành vi xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của người khác như quyền danh dự, quyền nhân thân, quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh, v.v.

8. Không được lợi dụng YooLove để tiến hành quảng bá cho bất kỳ doanh nghiệp nào.

9. Không được lợi dụng YooLove để tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

III. Xử lý các hành vi vi phạm của người dùng

1. YooLove đã mở đường dây nóng chăm sóc khách hàng chính thức số 0973377494 hoặc 0935365868, chăm sóc khách hàng trực tuyến tại tài khoản công cộng Zalo, Facebook và các kênh khác để nhận xử lý tất cả các khiếu nại và báo cáo, đồng trả lời và xử lý trong vòng 48 giờ sau khi nhận được báo cáo khiếu nại (vào ngày nghỉ thời gian sẽ kéo dài hơn).

2. YooLove có quyền xóa các nội dung bất hợp pháp, không phù hợp quy định của YooLove, ngừng cung cấp dịch vụ đối với người dùng, khóa chiến dịch kêu gọi hỗ trợ, yêu cầu hoàn trả lại khoản tiền được ủng hộ, công khai thông tin của người vi phạm quy định. Nếu có bất kỳ tổn thất nào gây ra cho YooLove hoặc bên thứ ba, YooLove có quyền yêu cầu người vi phạm phải đứng ra xin lỗi, bồi thường tổn thất và gánh chịu những trách nhiệm tương ứng khác.

Điều 10: Phạt vi phạm Thỏa thận

Nếu người dùng vi phạm các điều khoản của thỏa Thuận này hoặc vi phạm các tuyên bố, bảo lãnh, cam kết theo thỏa thuận này dẫn đến YooLove phải chịu bất kỳ kiện tụng, tranh chấp, khiếu nại, hình phạt nào thiệt hại đến danh tiếng, YooLove có quyền yêu cầu người dùng dừng hành vi vi phạm đó ngay lập tức và chịu trách nhiệm bồi thường tương ứng cho việc vi phạm Thỏa thuận này, gây tổn thất cho YooLove.

Điều 11: Quyền sở hữu trí tuệ, quyền nhân thân

Người kêu gọi, người cần hỗ trợ thực hiện chiến dịch kêu gọi hỗ trợ trên YooLove đồng nghĩa với việc đã biết và đồng ý với điều khoản sau:

1. YooLove có thể sử dụng bất cứ nội dung gì mà người kêu gọi, người cần hỗ trợ cung cấp. Người kêu gọi, người cần hỗ trợ ủy quyền cho YooLove cũng như những bên liên quan, đối tác khác, trên cơ sở tôn trọng nội dung của nó, sử dụng độc quyền, vĩnh viễn, không hủy ngang, miễn phí bản quyền hoặc thương mại hóa nội dung trên toàn thế giới.

2. Khi YooLove sử dụng những nội dung này có thể tiến hành sửa đổi, trích đoạn, xóa hoặc dịch.

3. Người kêu gọi, người cần hỗ trợ không được phép cung cấp nội dung không thuộc bản quyền, bao gồm tài liệu được bảo quản bởi bên thứ ba hoặc thuộc các quyền sở hữu khác, trừ khi người kêu gọi, người cần cứu trợ sở hữu hợp pháp tất cả những tài liệu (và cho phép YooLove sử dụng). Nếu phải giao nộp tiền bản quyền và các chi phí khác, các chi phí này sẽ do người kêu gọi, người cần cứu trợ chịu trách nhiệm chi trả.

4. Người kêu gọi, người cần hỗ trợ cam kết, YooLove có quyền sử dụng hình ảnh của chính người dùng trong các nội dung được cung cấp mà không vi phạm quyền nhân thân.

5. Người kêu gọi, người cần hỗ trợ cam kết, nếu YooLove chủ động công khai, tiết lộ thông tin cá nhân có liên quan để kêu gọi trợ giúp bệnh nhân thì hành động tiết lộ thông tin này không vi phạm quyền nhân thân của người kêu gọi, người cần cứu trợ.

6. Người kêu gọi, người cần hỗ trợ cam kết, việc YooLove sử dụng các nội dung mà người kêu gọi, người cần hỗ trợ cung cấp sẽ không vi phạm bất kỳ quyền con người bao gồm nhưng không giới hạn quyền riêng tư, quyền công chúng, bản quyền, quyền lợi hợp đồng hoặc bất kỳ quyền sở hữu hoặc quyền lợi nào khác.

7. Trong quá trình thực hiện chiến dịch, nếu người kêu gọi, người cần hỗ trợ có hành vi sai sót thì người kêu gọi, người cần hỗ trợ sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm gây ra bởi sai sót đó.

Điều 12: Thông báo và chuyển phát

1. Người dùng cần đăng ký tài khoản trên APP của YooLove và theo dõi tài khoản công cộngFacebook, Zalo Offical mà YooLove cung cấp, YooLove sẽ gửi thông báo tới người dùng dưới dạng tin nhắn. Từ ngày gửi thông báo tới ngày khách hàng đăng nhập được coi là ngày chuyển phát. Nếu người dùng không thể nhận được thông báo do xóa tài khoản hoặc hủy theo dõi,… hậu quả gây ra sẽ do người dùng tự gánh chịu. Xin vui lòng không xóa tài khoản hoặc hủy theo dõi.

2. YooLove gửi thông báo tới người dùng thông qua SMS, e-mail,... đến số điện thoại di động của người dùng. Ngày mà thông báo được gửi đến số di động hoặc email của người dùng được coi là ngày chuyển phát. Nếu người dùng không nhận được thông báo do đã thay đổi số điện thoại di động, địa chỉ email,... hậu quả gây ra sẽ do người dùng tự gánh chịu. Vui lòng không thay đổi số điện thoại thường xuyên, nếu muốn thay đổi số điện thoại, vui lòng thông báo cho YooLove để kịp thời cập nhật.

3. YooLove gửi thông báo tới địa chỉ liên lạc, số CMND/CCCD, số điện thoại mà người dùng để lại. Thông báo sẽ được gửi trong vòng ba ngày kể từ ngày thông báo. Nếu địa chỉ người dùng cung cấp không đúng, hoặc người nhận hộ không kịp thời giao lại bưu phẩm tới người dùng, dẫn đến việc người dùng không kịp hoặc không nhận được thông báo, hậu quả gây ra sẽ do người dùng tự chịu trách nhiệm. Vui lòng xác nhận rằng địa chỉ trên là chính xác và có thể liên lạc được. Nếu muốn thay đổi địa chỉ nhận, người dùng cần phải báo lại với YooLove để kịp thời cập nhật.

4. YooLove sẽ gửi thông báo tới Zalo, Facebook,… của người dùng như các phương tiện liên lạc khác như gọi số điện thoại di động của người dùng để thông báo. Sau khi nhận được thông báo, người dùng cần phải trả lời để xác nhận, thể hiện rằng người dùng đã nhận được và đã hiểu nội dung thông báo.

Điều 13: Giải quyết tranh chấp

1. Những tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh dựa trên luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Trường hợp nếu các bên không thể thương lượng thống nhất giải quyết các tranh chấp phát sinh từ Thỏa thuận này, các bên có thể nộp đơn khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Quyết định của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng.

Điều 14: Sửa đổi nội dung thỏa thuận

YooLove có quyền sửa đổi bất kỳ nội dung nào trong thỏa thuận này. Nội dung thỏa thuận sau khi sửa đổi cũng như các quy tắc, thông báo liên quan sẽ trở thành một phần không thể thiếu của bản thuận này.

YooLove sẽ công bố các nội dung sửa đổi của thỏa thuận này, nếu người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ của YooLove sau khi nhận được thông báo, đồng nghĩa với việc chấp nhận thỏa thuận sau khi sửa đổi và các quy tắc ràng buộc có liên quan.

Điều 15: Điều khoản bổ sung

1. Nếu một số điều khoản của thỏa thuận này bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền coi là bất hợp pháp, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác.

2. Việc không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền nào được quy định trong Thỏa thuận này không mặc nhiên được cho là từ bỏ các quyền đó.

3. Trong mọi trường hợp được pháp luật cho phép, quyền giải thích điều khoản trong Thỏa thuận này thuộc về YooLove.